תקנון

הצהרת פרטיות

אנו, קבוצת בבילון פארק ישראל , ח.פ. 516091857 (להלן: "החברה") מכבדים את הפרטיות של המשתמשים של אתר האינטרנט של החברה, www.babylonpark.co.il (להלן: "האתר") ו/או האפליקציה בבילון פארק (להלן: "האפליקציה") (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים").
החברה עושה כל שביכולתה על מנת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עם החברה באפליקציה ו/או באתר.
המונחים שיופיעו בהצהרת פרטיות זו תהיה המשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש באתר ובאפליקציה שאותם ניתן למצוא בכתובת (להלן: "תנאי השימוש"), זולת אם אלו הוגדרו אחרת מפורשות בהצהרת פרטיות זו.
הצהרת הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

הסכמה:
בעצם הכניסה לאתר ו/או לאפליקציה, הורדת האפליקציה למכשיר נייד (כולל טאבלטים למיניהם) ו/או התחברות אליה ו/או בשימוש באפליקציה ו/או באתר המשתמש מביע את הסכמתו לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות בדבר איסוף המידע האישי של המשתמש ולעיבודו.
אם המשתמש מסרב לתנאי מהתנאים המפרטים להלן, הוא מחויב מיידית להימנע מכניסה ו/או מהתחברות ו/או משימוש באפליקציה ו/או באתר, וכן הוא מחויב להסיר ולמחוק את האפליקציה מהמכשיר הנייד שלו (כולל טאבלטים למיניהם).

המידע שנאסף באפליקציה ו/או באתר:
החברה רשאית לאסוף שני סוגי מידע מהמשתמשים באפליקציה ן/או באתר:
1. מידע אנונימי ולא מזוהה (להלן: "מידע כללי"). מידע כללי הוא כל מידע גלוי שזמין לחברה בעת עשיית שימוש באפליקציה על ידי המשתמש, ללא יכולת זיהוי של המשתמש.
מידע כללי כולל מידע אנונימי, טכני ומידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים באפליקציה, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילות המשתמש באפליקציה, סוג מערכת ההפעלה וסוג הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד (כולל טאבלטים למיניהם), שפת המכשיר, זרם הקשות (Click – Stream), דף ההפניה (Referral URL), שפת המקלדת וכיוב' נתונים "יבשים" ולא מזוהים.
2. מידע שהחברה אוספת וניתן לזיהוי אודות המשתמש (להלן: "מידע אישי"). המידע האישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש ולרוב נושא אופי פרטי או רגיש ובכלל כך:
א. כתובת IP Address שלהם, שנמסרת באופן אוטומטי על ידי המכשיר שבו הם עושים שימוש (או כתובת ה – Mac שלהם, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים. מידע זה נועד לאפשר את שיפור חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה.

ב. מידע אישי שנמסר על ידי משתמשים באופן מודע, מרצונם החופשי במהלך השימוש באפליקציה; פרטים שנמסרו בטופס פתיחת חשבון שבאפליקציה,

ג. ייתכן ובעתיד ניתן יהיה להתחבר באמצעות רשמת חברתית אליה המשתמש מחובר (להלן: "הרשת החברתית"). במקרה שכזה, הרשת החברתית עשויה, בכפוף למדיניות שלה למסור מידע שונה, שיכול להיחשב כמידע כללי ו/או כמידע אישי, לבקשת החברה. ייתכן ובהתאם למדיניות של הרשת החברתית, המשתמש יתבקש לאשר הרשאות שונות לשם מסירת המידע על הרשת החברתית לחברה ובמקרה שכזה, ככל שהמשתמש יאפשר מסירת המידע לרשת החברתית, הרשת החברתית תוכל למסור מידע כולו ו/או חלקו ו/או מקצתו לחברה וללא כל תלונה ו/או תביעה עתידית שתופנה על ידי המשתמש כלפי החברה.

ככל שהמשתמש לא מעוניין באופציה זו, ככל שהיא תהיה קיימת בעתיד, עליו להימנע מחיבור חשבונו ברשת החברתית לאפליקציה ולהמשיך להתחבר לאפליקציה על ידי פרטים מזהים שיתבקש על ידי האפליקציה.

ד. צבירת מידע אודות מנהגיו של המשתמש ו/או הרגי הגלישה שלו ו/או מוצרים ושירותים שנרכשו על ידו ו/או מידע ופרסומות שנצפו על ידו ו/או פרטים שיושארו על ידו בעת רכישות באמצעות ו/או בתוך האפליקציה.

ה. אינפורמציה שתימסר בטופס יצירת קשר, בין אם זו מנדטורית ובין אם כזו שתימסר עצמאית על ידי המשתמש.

ו. ביצוע תשלומים באמצעות האפליקציה ו/או האתר ייעשו על ידי ספקי שירותי סליקה וייתכן שהמשתמש יידרש למסור לספק שירותי הסליקה מידע אישי מסוים (כגון, מספר כרטיס אשראי וכו'). מידע זה לא יישמר על ידי החברה, אך ייתכן שיישמר במאגרי המידע של ספקי שירותי הסליקה, על פי המדיניות של ספקי שירותי הסליקה ובאחריותם.

ז. מידע אודות שירותים שנצרכו על ידי המשתמש באפליקציה, לרבות הטבות/קופונים שנרכשו על ידו בעבר וכן המידע שנלווה לרכישה ולמימוש ההטבות.

ח. גישה למיקום המכשיר הנייד. החברה תהא רשאית לקבל גישה למידע בנוגע למיקום המכשיר הנייד, כל עוד האפליקציה מופעלת במכשיר הנייד (גם אם היא תפעל ברקע). השימוש במיקום נעשה על מנת לזהות את הסניף ו/או הסניפים הקרובים.

ניתן לבטל שירותי מיקום באמצעות הגדרות המכשיר.

ט. המשתמש לא חייב למסור מידע אישי על פי חוק.

המשתמש מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שיסופק לחברה נמסר מרצונו החופשי, על מנת שהחברה תוכל לספק עבורו את השירותים המוצעים באפליקציה.

המשתמש מסכים כי החברה תשמור את המידע שיסופק על ידו לנו במאגר מידע (אשר יתכן ויירשם בהתאם לדרישות הדין) ובהתאם למטרות שפורטו לעיל.

י. משתמש שיבקש להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יוכל לעשות כן בהודעה בכתב לחברה להודיע על כך לחברה בהתאם להוראות כל דין.

יא. השימוש במידע לגבי משתמש ייעשה בהתאם למטרות מאגרי המידע של החברה שיעודכנו על פי הצורך ושיקול דעתה הבלעדי של החברה ובהתאם להוראות הדין.

דרכי איסוף המידע:
המידע ייאסף על ידי החברה בעצמה ו/או על ידי ספקים חיצוניים עימם החברה תתקשר לצורך כך. המידע ייאסף בשתי דרכים אפשריות:
1. בעת כניסת המשתמש לאפליקציה והשימוש בה. בעת הכניסה לאפליקציה החברה מקבלת על כך אינדיקציה ויכולה לאסוף מידע אודות המשתמש.
2. מידע שהמשתמש שיתף בו את החברה מרצונו החופשי, בין על ידי ביצוע פעולות שונות בתוך האפליקציה ו/או פנייה לחברה באמצעות האפליקציה ובין על ידי חיבור לרשת החברתית, ככל שאפשרות זו תהיה פתוחה לשימוש בעתיד.

מטרות איסוף ושימוש במידע:
1. החברה עשויה ויכולה להשתמש במידע הכללי לצרכים המפורטים להלן:
א. שימוש לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים ו/או לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האפליקציה והשירותים הניתנים בה.
ב. לספק את שירותי האפליקציה.

2. החברה עשויה ויכולה להשתמש במידע האישי לצרכים המפורטים להלן:
א. הענקת שירותים למשתמש.
ב. להתאים את האפליקציה, לפתח ולשפר אותה והשירותים הניתנים במסגרתה.
ג. להעניק הטבות או הנחות, בהתאם להרגלי הקנייה של המשתמש.

ד. לשלוח מסרים פרסומיים (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982) ו/או ניוזלטר ו/או הצעות מסחריות ייעודיות אחרות למשתמשים, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט (SMS ו/או ווטסאפ ו/או באמצעות כל שירות הודעות אחרות) ו/או הודעות בין אם באמצעות החברה עצמה ובין אם באמצעות צדדים שלישיים, בין אם יש בין החברה לבינם קשרים עסקיים ובין אם לאו וכן לטובת פנייה (כללית או אישית) ללקוחות ו/או למשתמשים בדיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת, למטרת משלוח הצעות שיווק שונות על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה ו/או מי שייכנס בנעליה ו/או יהיה שלוח של החברה בין אם צדדים שלישיים אלו יהיו קשורים בכל דרך שהיא לחברה ובין אם לאו

המשתמש יוכל לבטל את ההרשאה לקבל הודעות PUSH דרך שינוי ההגדרות במכשירו האישי ובהתאם להנחיות והוראות רלוונטיות ופרטניות של מכשירו הסלולרי.

ה. להשיב לשאלות המשתמש בנוגע לאופן השימוש באפליקציה ולהעניק שירותי תמיכה טכנית, במידת הצורך ועל פי שיקול דעתה של החברה.

ו. ביצוע תשלומים שונים עבור השירותים באמצעות ספקי שירותי סליקה.

ז. קבלת מידע כללי אודות מיקומו של המכשיר הסלולארי של המשתמש, בין אם לצרכי אבטחת מידע ובין אם לצורך ידיעת מיקומו של המשתמש.

ח. התאמת פרסום אישית, שתוצג לעיני המשתמש, על פי פילוח שייעשה על ידי החברה.

שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים:
החברה תהא רשאית לשתף את המידע עם צדדים שלישיים, בין היתר במקרים שיפורטו להלן כולם ו/או מקצתם ו/או חלקם:

א. לצורך עמידה בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים שיפוטיים ו/או מעין שיפוטיים ולרבות לצורך היעתרות לבקשה של רשות מדינתית ו/או עירונית וכפוף לכל דין
ב. לצורך אכיפת מדיניות הפרטיות של החברה ו/או את תנאי השימוש של החברה, ובכלל כך לצורך גילוי ו/או התחקות אחר הפרה אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש.
ג. לצורך גילוי ו/או מניעה ו/או טיפול בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה וביטחון וכן בבעיות טכניות
ד. לצורך מענה לבקשות תמיכה טכנית ו/או אחרות של משתמשים.
ה. לצורך התגוננות מפני תביעה, דרישה או טענה כי השימוש בתכני האפליקציה נעשו ללא הרשאה או מפרים זכויות כלשהן, שאינן של החברה.
ו. לצורך התגוננות מפני תביעה, דרישה או טענה כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה.
ז. לצורך הגנה על הזכויות ו/או הקניין ו/או ביטחונה האישי של החברה ו/או של המשתמשים ו/או של הציבור בכללותו.
ח. לצורך מסירת מידע עקב שינוי שליטה בחברה, לנוכח מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסי החברה.
ט. לצורך איסוף, החזקה ו/או ניהול של מידע אישי על ידי צדדים שלישיים שיעניקו שירותים לחברה, בין אם צדדים אלו קשורים לחברה ובין אם לאו על פי צרכיי החברה ו/או הצדדים השלישיים, גם אם דיני הגנת הפרטיות ו/או הגנת המידע במדינות שבהן הצדדים השלישיים פועלים שונים מאלו של מדינת ישראל.
י. לצורך מתן אפשרות לביצוע תשלומים באמצעות ספקי שירותי סליקה.
יא. שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית המשתמש ולצורך הענקת השירותים
יב. על פי אישור מפורש של המשתמש טרם גילוי המידע על ידי החברה.
2. יובהר ולמען הסר ספק כי החברה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע כללי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך בקבלת כל אישור אחר ו/או נוסף מטעם המשתמש.

שינוי או מחיקה של מידע אישי:
1. ככל שמשתמש יבקש לשנות ו/או לעדכן ו/או למחוק מידע אישי שהועבר על ידו לחברה, אזי יהיה עליו לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת talhar-lev@babilon ולפרט את בקשתו.
2. עם קבלת הפנייה, החברה תנקוט מאמץ סביר להיעתר לה וזאת בהתאם לדיני הפרטיות החלים. יוער כי מידע שיועבר על ידי החברה לצדדים שלישיים טרם הפנייה אליה, ייתכן ולא יהיה בשליטתה ו/או ביכולתה להסירם ו/או לשנות אותם ו/או למחוק אותם.
3. יובהר כי אלא אם כן המשתמש יורה לחברה אחרת, החברה תהא רשאית להחזיק במידע האישי של המשתמש, כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור המטרה שבעטיה נאסף המידע האישי, לרבות אך לא רק, לצורך עמידה בדרישות ו/או חובות ו/או התחייבויות משפטיות ו/או עסקיות ו/או לפתרון סכסוכים ו/או לאכיפת התנאים, והכל בהתאם לדיני הפרטיות החלים ובהתאם להוראות כל דין.

קטינים:
1. לטובת שימוש באפליקציה חובה להיות מעל גיל שמונה עשרה (18).
2. החברת שומרת על זכותה לבקש הוכחת גיל בכל שלב, בדרך שבה החברה תוכל לוודא שהמשתמש לא מתחת לגיל שמונה עשרה (18).
3. במקרה שיובא לידיעת החברה כי אדם מתחת לגיל שמונה עשרה (18) עושה שימוש באפליקציה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום משתמש זה מלהיכנס לאפליקציה, והחברה תעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי (כהגדרתו של מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו) בנוגע למשתמש כאמור.
4. משתמש שסבור שהחברה אספה מידע על מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה (18) שנים, מתבקש לפנות לחברה ולעדכן אותה בדוא"ל talhar-lev@babilon.
5. הורה שיבחר להתקין את האפליקציה על הטלפון הנייד של ילדו הקטין, שטרם מלאו לו שמונה עשרה (18), נוטל על עצמו את האחריות המלאה בדבר פעולה זו, לרבות האפשרות שהחברה תאסוף מידע אישי על ילדו הקטין, על כל המשתמע מכך.

אבטחה:
1. החברה משקיעה מאמצים סבירים ביישום ובשמירה על אבטחת האפליקציה, האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים שמספקים לה שירותי אבטחה).
2. החברה מיישמת נהלי ומדיניות אבטחת מידע כמקובל כדי להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים מתוך מטרה למנוע, עד כמה שניתן בנסיבות העניין, כל שימוש לא מורשה במידע זה, בין אישי ובין כללי.
3. אף על פי כן, החברה לא יכולה להתחייב ולערוב לכך שלא תהיה גישה בלתי מורשית למידע ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שייגרם עקב גישה לא מורשית למידע, לרבות נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי.

שירותי צדדים שלישיים:
1. החברה רשאית להשתמש בתוכנה או בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף ו/או לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף, אישי ו/או כללי, באמצעות האפליקציה וכן לצרכי מתן השירותים באפליקציה, ובכלל זה רכישת שיתבצעו באמצעותה.
2. החברה תעשה מאמץ סביר כדי לוודא שהתקשרויותיה עם צדדים שלישיים יהיו עם צדדים שלישיים שמפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף ו/או אחסון ו/או עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע כללי, אך לא יכולה להתחייב כי כל הצדדים השלישיים יהיו בעלי מדיניות פרטיות שכזו.

טכנולוגיות מעקב:
1. החברה ו/או צדדים שלישיים שעימם היא תתקשר לצורך כך, יהיו רשאים, בעת השימוש באפליקציה על ידי המשתמש, להשתמש בטכנולוגיה המקובלת ומוכרת כ – "עוגיות (Cookies)" ו/או Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן: "טכנולוגיות מעקב") כראות עיניה.
2. טכנולוגיות המעקב יישמרו על המכשיר הנייד (לרבות טאבלט) ו/או על המחשב הנייד ו/או הנייח של המשתמש ותאפשר לחברה הפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי מתוך מטרה להקל ולפשט את חוויית השימוש באפליקציה.
3. המשתמש יוכל לבטל ו/או לנטרל את טכנולוגיות המעקב, בהתאם להוראות היצרן של הדפדפן ו/או המחשב ו/או המכשיר הנייד.
4. יודגש כי מחיקת טכנולוגיות המעקב על ידי המשתמש או מניעת אחסונן ו/או שינוי מאפייני ה – Flash עשויים לפגום בחוויית השימוש באפליקציה ו/או למנוע את יכולת השימוש בה ו/או להגבילה.
5. מומלץ למשתמש לקרוא בעיון את ההוראות שמצויות בדפדפן או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על מאפיינים אלו.
6. בדרך כלל טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע כללי, כדוגמת דפי האינטרנט בהם המשתמש ביקר, משך החיפוש וכדו'.
7. על מנת לבצע פעולות בקשר עם אפשרויות המעקב של צדדים שלישיים, ניתן יהיה לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש שלהם.
8. מבלי לפגוע בכלל הזכויות שמוקנות לחברה על פי תנאי השימוש ו/או הצהרת פרטיות זו ו/או על פי כל דין, היה והחברה תחשוש כי השימוש שנעשה על ידי המשתמש באפליקציה נוגד את תנאי שימוש ו/או הצהרת פרטיות זו ו/או כל דין, כי אז החברה תהא רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באפליקציה, למנוע ממנו גישה לאפליקציה ו/או להעביר את דפוסי ההתנהגות שלו באפליקציה לצדדים שלישיים לבחינתם האם החברה אכן נפגעת מפעילות המפרה של המשתמש. החברה תוכל בנוסף לנקוט בכל פעולה אחרת אשר תמצא לנכון על מנת להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות משתמשים אחרים.

תכונות חברתיות:
1. ייתכן והאפליקציה תכלול מאפיינים של רשתות חברתיות.
2. תכונות אלו יכולות לאפשר אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות מסוימות של צדדים שלישיים (להלן: "רשת חברתית" או "פלטפורמה").
3. רשתות חברתיות והפלטפורמות נוצרו ומתוחזקות על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה וייתכן שאינם בשליטתה.
4. ככל שהחברה תבחר לאשר התממשקות עם רשתות חברתיות או פלטפורמות, זכויות המשתמש בתכונות אלו יהיו כפופות לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה הרלוונטית.
5. תהיה זה מחובתו של המשתמש לקרוא ולהבין תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הרשת החברתית ו/או הפלטפורמה הרלוונטית כדי לדעת האם ואיזה מידע נאסף לגבי המשתמש ובדבר האפשרות לשנות את הגדרות הפרטיות בהתאם לרצון המשתמש והגבלות הרשת החברתית ו/או הפלטפורמה
6. מחובתו של משתמש שלא יסכים לתנאי השימוש ו/או הצהרת הפרטיות של הרשת החברתית ו/או הפלטפורמה לא לאפשר לאפליקציה של החברה ליצור עמן קשר ו/או להתממשק עימן. יחד עם זאת, המשתמש לא יוכל ליהנות משירותיהם.
7. מתן אישור לאפליקציה של החברה להתממשק עם רשת חברתית ו/או פלטפורמה תאפשר לחברה למסור נתונים אודות המשתמש לאנשי הקשר שלו (ולהיפך) על מנת שהמשתמש יוכל ליהנות מהתכונות החברתיות. נתונים אלו עשויים לכלול בין היתר את שם המשתמש ו/או תמונת הפרופיל שלו במדיה החברתית ו/או כל מידע אחר שייתפס בעיני החברה כרלוונטי.
8. משתמש שיאפשר התממשקות של האפליקציה של החברה עם הרשת החברתית ו/או הפלטפורמה מסכים ומבין כי הרשתות החברתיות ו/או הפלטפורמות עשויות לאסוף מידע אישי ו/או כללי אודותיו, על כל המשתמע מכך וזאת בהתאם לתנאי השימוש ו/או הצהרת הפרטיות שלהן.
9. כניסתו של המשתמש, שימושו באפליקציה והסתמכותו עליה ו/או על שירותים או ו/או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל אינטראקציה בין המשתמש לבין צדדים שלישיים תהיה באחריות המשתמש בלבד והוא יישא באופן בלעדי בכל תוצאה שתהיה קשורה בכך.
10. המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות ישירה ו/או עקיפה ו/או תוצאתית לכל נזק ו/או הפסד מוכח או שלא שייגרם למשתמש, אם ייגרם עקב מתן האישור לאפליקציה להתממשק עם רשת חברתית ו/או פלטפורמה אחרת ו/או כל צד שלישי אחר, אף אינו מצויין לעיל ו/או עקב השימוש בהן ו/או בתכונותיהן ו/או במידע שמפורסם בהן.

אמצעי תשלום:
1. ייתכן והאפליקציה תכלול אפשרויות לביצוע רכישות ו/או תשלומים באמצעותה.

2. התשלום יבוצע באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים ו/או ספקי שירותי סליקה, המאפשרים למשתמשים השונים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס אשראי.

3. נתוני האשראי ו/או נתונים חסויים אחרים לא יישמרו במחשבי החברה, אך עשויים להישמר אצל הצדדים השלישיים.

4. המשתמש מתבקש בזאת לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי.

5. החברה אינה בעלת שירותי סליקה עצמאיים ולא משוייכת בכל דרך שהיא לספק שירותי סליקה כזה או אחר.
6. ספקי שירותי הסליקה הם קבלנים עצמאיים והחברה ו/או חברות הקשורות אליה ו/או שלוחיהן ו/או עובדיהן ו/או מנהליהן ו/או בעלי מניותיהן אינם אחראיים ולא יהיו אחראיים לפעולתם.
7. המשתמש מחוייב לקרוא את תנאי השירות וכן את מדיניות הפרטיות של ספקי שירותיה הסליקה ובכלל כך כל מגבלה שקיימת על השימוש בשירות שלהם וככל שמגבלה כלשהי ו/או תנאי כלשהי אינו מקובל על המשתמש, אל לו לעשות שימוש באפליקציה לטובת ביצוע רכישות באמצעות נותני שירותי הסליקה.

מידע פרסומי:
1. המשתמש מסכים כי החברה תעשה שימוש בפרטים שיימסרו על ידו מרצונו החופשי על מנת לשלוח לו הודעות עדכון , כולל מידע שיווקי ו/או מידע פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982), הטבות ומידע אודות שירותים של צדדים שלישיים, בין שהם שותפים עסקיים של החברה ובין אם לאו בדיוור אלקטרוני (דוא"ל) ו/או באמצעות משלוח הודעות טקסט (SMS, ווטסאפ או כל פלטפורמה אחרת שתאפשר משלוח הודעות טקסט), ו/או באמצעות הודעות Push.
2. המשתמש יוכל לבטל את הסכמתו באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת talhar-lev@babilon או לעקוב אחר הוראות ההסרה שיהיו מצויות בהודעות שיישלחו אליו.
3. המשתמש מאשר בזאת כי החברה עדכנה אותו כי הוא יכול לסרב לקבל את המידע הפרסומי, כביטוי בפרק משנה זה.

שינויים במדיניות הפרטיות:
1. הוראות מדיניות פרטיות זו מהוות חלק בלתי נפרד מהאפליקציה ומהמידע הנאסף באמצעותה, ויש לקרוא אותן יחד עם תנאי השימוש של האפליקציה.
2. החברה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, וכל משתמש מבקש לעקוב אחר שינויים אלו על ידי ביקור בדף זה לעיתים תכופות.
3. החברה תעשה מאמץ להודיע למשתמשים על שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האפליקציה ו/או על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים לכתובת הדוא"ל שתימסר לחברה אגב השימוש באפליקציה.
4. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה תפורסם באתר ו/או באפליקציה ו/או תישלח בדואר אלקטרוני, לפי המוקדם.
5. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באפליקציה לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף מיידית, או על פי דרישת הדין הרלוונטי וזאת גם ללא מתן כל התראה מוקדמת.

יצירת קשר והשלמת מידע:
המשתמש יכול ליצור קשר עם החברה על ידי משלוח הודעת דוא"ל לכתובת: talhar-lev@babylonpark.co.il וזאת הן בנוגע למדיניות פרטיות זו והן בקשר לכל שאלה אחרת שעשויה להתעורר למשתמש אודות האפליקציה ו/או האתר והחברה תעשה מאמץ לענות למשתמש תוך זמן סביר ומקובל.