מדיניות פרטיות – בבילון פארק ישראל (אפליקציה ואתר)

 1. הקדמה

אנו מודים לך שבחרת להשתמש באתר ובאפליקציה של חברת בבילון פארק ישראל ("החברה" או "בבילון פארק"), , המאפשרת לך לשחק במכונות המשחקים בסניפי בבילון פארק ובמשחקים מקוונים באמצעות הטלפון הנייד שברשותך.

אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש באפליקציה ובאתר. למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן – "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, הזמינים בלינק:  https://babylonpark.co.il/policy/

(להלן – "תנאי השימוש") אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.

מדיניות פרטיות זו מתייחסת למידע אישי שאנו אוספים ממשתמשי אפליקציית בבילון פארק (להלן: "האפליקציה"), מגולשים באתר האינטרנט שלנו שכתובתו https://babylonpark.co.il/  ("אתר האינטרנט") (ביחד עם האפליקציה ואתר האינטרנט: "השירותים").

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

שים לב:

⇐     מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מהאפליקציה, מאתר האינטרנט ומהמידע הנאסף במסגרתם ומתנאי השימוש שלנו, המצויים בכתובת: https://babylonpark.co.il/policy/

⇐     בעצם הכניסה, ההתחברות, הגישה והשימוש באפליקציה ו/או באתאר האינטרנט, אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות הפרטיות שלנו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן), לעיבודו ולשמירתו במאגרי המידע שלנו (בארץ ו/או בחו"ל). המידע האישי שלך ישמש לצורך שמושך באפליקציה, כמפורט במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, אינך מורשה להשתמש באפליקציה. מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להתעדכן בעתיד, ולכן הנך מתבקש להתעדכן מפעם לפעם במדיניות המעודכנת.

⇐     אינך מחויב למסור לנו מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהנך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את האפליקציה ובהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

מי אנחנו: בבילון פארק ישראל , ח.פ. 516091857

שאלות ודיווח על פגיעה בפרטיותך: אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם אתה סבור שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירותינו, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל: service@babylonpark.co.il או באמצעות משלוח מכתב לכתובתנו ברחוב דרך מנחם בגין 144 א, תל אביב, נציגי בבילון פארק עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

 1. תוכן העניינים

 

סעיף כותרת
3 איזה מידע אנו עשויים לאסוף אודותיך?
4 כיצד אנו משתמשים במידע אודותיך?
5 לכמה זמן אנו שומרים על המידע האישי שלך?
6 זכויותיך לעיין, לשנות ולתקן את המידע האישי שלך
7 שיתוף מידע עם אחרים
8 ספקי שירות חיצוניים
9 אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים
10 אמצעי תשלום
11 אבטחת מידע
12 עוגיות וטכנולוגיות מעקב
13 דיוור ישיר, דבר פרסומת ושליחת הודעות
14 העברת מידע אישי אל מחוץ לישראל
15 שינויים במדיניות הפרטיות
 1. איזה מידע אנו עשויים לאסוף אודותיך?

השימוש בשירותינו כולל איסוף של מידע אישי אשר מאפשר לנו לזהות אותך באופן אישי, ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש. כאשר אתה משתמש בשירותים, אנו עשויים לאסוף ולעבד אודותיך אחד או יותר מסוגי המידע האישי הבאים:

 

שים לב שאנו אוספים מידע אישי שאתה עשוי לספק לנו לפי רצונך ושיקול דעתך, מידע טכני והתנהגותי שאנחנו אוספים באופן אוטומטי כאשר אתה משתמש באפליקציה.

במהלך השימוש בשירותים, מידע אישי מזהה שלך ייאסף ויעובד על ידינו (להלן: "מידע אישי"). למשל:

 1. כיצד אנו משתמשים במידע אודותיך?

ככלל, המידע שאנו אוספים אודותיך והמידע שאתה מוסר לנו, משמש אותנו על מנת שנוכל להעניק לך את שירותינו ולצרכיה העסקיים הלגיטימיים של בבילון פארק. שים לב כי אנו לא נשתמש במידע אודותיך הכלול במאגרי המידע שלנו, אלא למטרות שלשמן הוקם המאגר וכפי שהן מפורטות במדיניות פרטיות זו.

 1. לכמה זמן אנו שומרים על המידע האישי שלך?[

ככלל, אנו שומרים את המידע האישי והמידע שאינו  אישי שלך רק כל עוד הוא רלוונטי ומשמש למטרה שלשמה הוא נאסף במקור. לשם כך, קבענו מועדים למחיקת המידע האישי של המשתמשים בשירותינו. שים לב כי מידע שאינו אישי יישמר על ידינו ללא מגבלה ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי.

 

 1. זכויותיך לעיין, לשנות ולתקן את המידע האישי שלך

על פי החוק בישראל, ככלל הנך זכאי לעיין במידע אודותיך השמור במאגרי המידע של בבילון פארק, וכן במקרים מסוימים לבקש לתקנו או למחוק אותו. אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לעיין במידע אודותיך השמור אצלנו, כמו גם לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעברת לנו, אנא שלח לנו אימייל לכתובת: service@babylonpark.co.il   בצירוף הפרטים הרלוונטיים, ואנו נעשה כל מאמץ על מנת לטפל בבקשתך בהקדם האפשרי, בהתאם לדרישות הדין הרלוונטיות.

 1. שיתוף מידע עם אחרים

ככלל, איננו משתפים את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, ואנו נוקטים בכל האמצעים המקובלים על מנת לשמור את המידע האישי שלך בסודיות ותחת אמצעי אבטחה מתאימים. עם זאת, על מנת להעניק לך את שירותינו, לשמור על האינטרסים הלגיטימיים שלנו ועל מנת לעמוד בחובות החלות עלינו מכוח דין, אנו עשויים במקרים מסוימים לחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים.

למען הסר ספק, בבילון פארק רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע אנונימי ולא מזהה (להלן, "מידע לא אישי") לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. ספקי שירות חיצוניים

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף כמפורט לעיל. אנו עושים מאמצים סבירים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי.

https://www.ideracorp.com/Legal/APILayer/PrivacyStatement

 1. אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

השירותים המוצעים על ידינו באמצעות האפליקציה (לרבות אתר האינטרנט שלנו) עשויים לכלול קישורים (לינקים) וכפתורים המפנים לאתרים ולפלטפורמות של צדדים שלישיים. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים הנה באחריותך הבלעדית.

 1. אבטחת מידע

אנו משקיעים מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת המידע האישי אודותיך כמשתמש באפליקציה. אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה, וזאת על מנת להבטיח את אבטחת המידע אודותיך ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. 

 1. עוגיות וטכנולוגיות מעקב

בעת השימוש באפליקציה ו/או באתר, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies) ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות המאחסנות מידע מסוים על המחשב או המכשיר שבאמצעותו אתה גולש לאתר שלנו. טכנולוגיות אלו מאפשרות לנו, בין היתר, להפעיל מאפיינים מסוימים של השירותים שלנו באופן אוטומטי, לשפר את חוויית הגלישה והשימוש שלך, להציע לך פרסומות, לאסוף סטטיסטיקות אודות השימוש שלך באתר/אפליקציה שלנו, לאסוף מידע טכני והתנהגותי (אנונימי) ועוד. בבילון פארק ו/או ספקי השירות שלנו, עשויים להשתמש גם בקבצי עוגיות זמניים (אשר יפוגו ברגע שתסגור את הדפדפן) או עוגיות קבועות (אשר נשארות במערכת שלך עד למחיקתן). ניתן לנטרל את טכנולוגיות מעקב אלו.

 1. דיוור ישיר, דבר פרסומת ושליחת הודעות

הנך מסכים בזאת לכך שנשתמש בפרטי הקשר שסיפקת לנו (כולל, בין היתר, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון) בכדי לספק לך מסרים שונים לרבות מסרים פרסומיים הקשורים למוצרים ולשירותים הנוכחיים ו/או העתידיים שלנו, באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, מדיה חברתית, הודעות פוש או בכל אופן מקוון אחר.

 1. העברת מידע אישי אל מחוץ לישראל

באמצעות השימוש בשירותי בבילון פארק, מידע אישי אודותיך עשוי להיות מעובד או מועבר למדינות אחרות, והנך מסכים בזאת לכך שמידע אישי אודותיך יועבר או יעובד בדרך זו. ככלל, אנו עושים מאמצים כדי שהמידע האישי שלך יאוחסן רק בישראל, באיחוד האירופי או בארה"ב אך בכל אופן, בכל העברת מידע אישי מחוץ לישראל, אנו נוקטים באמצעי ההגנה הקבועים בדין הישראלי לעניין העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה, וזאת על מנת להבטיח כי המידע שלך נשמר מאובטח בכל עת.

.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשים כי תשוב ותבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. אנו נודיע לכלל המשתמשים בשירותי בבילון פארק על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של אתר האינטרנט שלנו ו/או נשלח הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים כאמור.