בבילון פארק – מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: 23 בנובמבר, 2023

 

אנו, חברת בבילון פארק ישראל בע"מ (להלן: "החברה", "בבילון" או "אנו"), מכבדים את הפרטיות של המשתמשים (להלן: "המשתמש(ים)", "אתם" או "אתה") באתר שלנו בכתובת https://babylonpark.co.il לרבות כל כתובת-משנה אחרת (להלן, ביחד: "האתר"), באפליקציית "בבילון פארק" (להלן: "האפליקציה") ובשירותים שלנו (כהגדרת מונח זה בתנאי השימוש), ומחויבים להגן על המידע האישי שנאסף במסגרות אלו. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו עומדת הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל ומעובד על ידינו במהלך שימושך באתר, באפליקציה ו/או בשירותים.

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") הינה חלק בלתי נפרד מהשירותים ומתנאי השימוש, ולמונחים המופיעים במדיניות הפרטיות תהא המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, הזמינים בלינק:https://babylonpark.co.il/policy (להלן: "תנאי השימוש"), אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

 

 1. הסכמה למדיניות הפרטיות

בעצם הכניסה, ההתחברות, הגישה והשימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים ו/או בעתם פתיחת חשבון, אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות הפרטיות שלנו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן), לעיבודו ולשמירתו במאגרי המידע שלנו (בארץ ו/או בחו"ל). המידע האישי שלך ישמש למטרות המפורטות במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, אינך מורשה להשתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים. מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להתעדכן בעתיד, ולכן הנך מתבקש להתעדכן מפעם לפעם במדיניות המעודכנת.

יובהר כי לצורך שימושך באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, הנך עשוי לספק לנו מידע אישי (כמפורט בהמשך) ("מידע אישי"). הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהנך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים ובהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

הנך מסכים בזאת לקבל מהחברה הודעות (לרבות הודעות הנשלחות באמצעות דוא"ל, אפליקציות מסרים (לרבות הודעות WhatsApp ו-(SMS, לרבות עדכונים, הודעות פרסומיות (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982), הודעות הקשורות בשירות (כגון אישורי תשלום ועדכונים) ו/או הודעות בדיוור ישיר (בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) ו/או הודעות שיווקיות ממוקדות. הודעות אלו ישלחו אליך לפי פרטי הקשר שסיפקת לנו.

 

 1. מי אנחנו

מי אנחנו: אנו חברת בבילון פארק ישראל בע"מ (ח.פ. 516091857), וכתובתנו היא: דרך מנחם בגין 144 תל אביב, קומה 43, מיקוד 6492102.

שאלות ודיווח על פגיעה בפרטיותך: אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם אתה סבור שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירותינו, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל: marketing@babylonpark.co.il. נציגי החברה עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

 

 1. איזה מידע אנו עשויים לאסוף אודותיך?

כאשר אתה משתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, אנו עשויים לאסוף ולעבד אודותיך אחד או יותר מסוגי המידע הבאים:

מידע אישי (קרי מידע אשר מאפשר לנו לזהות אותך באופן אישי, ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש). מידע זה נאסף על ידינו באופן הבא:

באפשרותך לפתוח חשבון לשימוש באתר באמצעות חשבונך הקיים בפלטפורמות צד ג' (למשל, באמצעות חשבונך בפייסבוק) (להלן: "פלטפורמת צד ג'"), על ידי מנגנון כניסה חד-פעמי. אם בחרת לפתוח חשבון באתר באמצעות פלטפורמת צד ג', אזי פלטפורמת צד ג' תספק לנו גישה למידע אישי מסוים המאוחסן בפלטפורמת צד ג'. אנו אוספים מחשבונך בפלטפורמת צד ג' את שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך בלבד. אנו עשויים לעדכן בעתיד את סוגי המידע האישי שנאספים על ידינו מפלטפורמת צד ג'. החברה עשויה לאסוף את המידע הנ"ל או כל חלק ממנו כדי להשיג את המטרות המפורטות במדיניות זו. הנך מסכים בזאת כי המידע האמור לעיל ישמר על ידי החברה למטרות המפורטות במדיניות זו, אף לאחר שהקישור בין חשבונך בפלטפורמה פוקע, מכל סיבה. החברה אינה אחראית על מדיניות שמירת, איסוף ושימוש במידע האישי שלך אשר נוקטת הפלטפורמה הרלוונטית. לבירור פרטים אלה עליך לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של הפלטפורמה הרלוונטית. אם אינך מסכים לפרקטיקות אלו, אנא אל תפתח חשבון באתר ו/או באפליקציה באמצעות חשבונך בפלטפורמת צד ג'.

אנחנו משתמשים בנתונים מסוימים מכרטיס הפארק, מהאפליקציה ומהצמידים כדי לזהות כיצד קבוצות מסוימות של משתמשים הולכות בפארקים ואילו מהאטרקציות מושכות מבקרים. אנו עושים זאת באמצעות שימוש במידע מסוים כדי לגבש פרופילים של קטגוריות משתמשים ואוספים מידע מפרופילים דומים לכדי מערך נתונים גדולים. הנתונים שנאספים משמשים אך ורק למטרת שיפור חוויית המבקרים ותפעול מתקני המשחקים, והם חסויים ומאובטחים.

לתשומת ליבך, אנו עשויים לאסוף את המידע האמור בחלק זה בעצמנו או באמצעות ספקי השירות שלנו, ובין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגיות כגון קבצי עוגיות וטכנולוגיות מעקב דומות (כמפורט להלן). למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי, ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.

 

 1. כיצד אנו משתמשים במידע אודותיך?

 

 1. שיתוף מידע עם צדדים שלישיים

ככלל, בבילון לא משתפת את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים. עם זאת, אנו עשויים לעשות כן על מנת:  

למען הסר ספק, בבילון רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע אנונימי ולא מזהה (להלן, "מידע לא אישי") לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. זכויותיך לעיין, לשנות ולתקן את המידע האישי שלך

אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות או לעדכן את המידע האישי שסיפקת לנו, תוכל לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט בקשתך לכתובת: marketing@babylonpark.co.il ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

בנוסף, ככל שאתה סבור כי השימוש שאנו עושים במידע האישי אודותיך פוגע בפרטיותך והנך מעוניין להגבילו, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות שליחת הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני לעיל וככל שנוכל לעמוד בדרישתך מבלי לפגוע במתן השירותים שניתנים לך נפעל לעשות כן (ככל שדרישתך תגרום לכך שלא נוכל לספק לך את השירותים, תהא זכאי כמובן להפסיק את התקשרותך עמנו).

שים לב: בכל פנייה לבקשה לעיין, לשנות ו/או למחוק את המידע, נבקש כי יצורפו לבקשתך הפרטים הבאים: שם, טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני והמידע בו הנך מעוניין לעיין או אשר אותו הנך מעוניין לתקן או למחוק. ככל שברצונך לאפשר לאדם אחר לעיין במידע עבורך, נבקש לצרף גם ייפוי כוח מפורש לעניין זה.

 

 1. העברת מידע אישי אל מחוץ לישראל

בבילון רשאית להעביר מישראל מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) אשר עשויים להיות מצויים במדינות אחרות בעולם. לתשומת ליבך, בבילון רשאית להעביר מידע אישי גם למדינה ולסמכות שיפוט שמחילה חוקי הגנת מידע המספקים הגנה פחותה מזו הקבועה בדין בישראל, והינך מסכים להעברת מידע זה.

כלל, אנו עושים מאמצים כדי שהמידע האישי שלך יאוחסן רק בישראל, באנגליה או ארה"ב, אך בכל אופן, בכל העברת מידע אישי מחוץ לישראל, אנו נוקטים באמצעי ההגנה הקבועים בדין הישראלי לעניין העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה, וזאת על מנת להבטיח כי המידע שלך נשמר מאובטח בכל עת.

 

 1. קטינים

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, על מנת להשתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים שלנו עליך להיות מעל גיל שש-עשרה (16). במקרים בהם יובא לידיעתנו כי קטין מתחת לגיל שש-עשרה (16) משתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, אנו נחסום משתמש זה ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי שנאסף לגביו. אנו שומרים על זכותנו לבקש ממך הוכחת גיל בכל שלב, על מנת למנוע איסוף מידע אישי אודות קטינים מתחת לגיל שש-עשרה (16).

מידע אודות ילדים: כאשר מקצים לילד כרטיס פארק או צמיד, מידע מסוים ייאסף על המשתמש בכרטיס או בצמיד. מידע זה הינו אנונימי, עד שהכרטיס או הצמיד מקשורים לחשבון משתמש. אם אתה צעיר מגיל שש-עשרה (16), אנא בקש מהורה או אפוטרופוס חוקי לקרוא יחד איתך את מדיניות פרטיות זו. אם אתה הורה או אפוטרופוס חוקי ואתה מאשר לילדך להשתמש בשירותים, תנאי מדיניות פרטיות זו חלים עליך, ואתה אחראי לפעילות של ילדך בשירותים.

 

 1. אבטחת מידע

אנו משקיעים מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת המידע האישי אודותיך כמשתמש בשירותינו (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה, וזאת על מנת להבטיח את אבטחת המידע אודותיך ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. יחד עם זאת, איננו יכולים להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה, ולא נהיה אחראיים לכל גישה לא מורשית כאמור ולתוצאותיה.

 

 1. עוגיות וטכנולוגיות מעקב

בעת השימוש באתר ו/או באפליקציה, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies) web beacons, , pixels, flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות המאחסנות מידע מסוים על המחשב או המכשיר שבאמצעותו אתה נכנס לאתר ו/או לאפליקציה שלנו. טכנולוגיות אלה מאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות), וכן לשפר להקל ולפשט את חוויית הגלישה והשימוש שלך באתר ו/או באפליקציה, להציע לך פרסומות ממוקדמות (לרבות בפלטפורמות של צדדים שלישיים וכן במכשירים שאינם המכשיר ממנו אתה משתמש באתר או באפליקציה), לאסוף סטטיסטיקות אודות השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה שלנו, לאסוף מידע טכני והתנהגותי (אנונימי) ועוד. ספקי השירות שלנו עשויים להשתמש גם בקבצי עוגיות זמניים (אשר יפוגו ברגע שתסגור את הדפדפן) או עוגיות קבועות (אשר נשארות במערכת שלך עד למחיקתן).

ניתן לנטרל את טכנולוגיות מעקב אלו. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, שים לב כי אם תמחק את טכנולוגיות המעקב או לא תאפשר את אחסונן ו/או אם תשנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת שלך בעת השימוש בשירותים שלנו תהיה מוגבלת.

על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיוצא בזאת. תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש של צדדים שלישיים בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב שלהם.

לקבלת הוראות מפורטות בנוגע לחסימת קבצי עוגיות, אנא עיין בסעיף 'עזרה' של הדפדפן בו אתה משתמש, או בקר בכתובת http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

בקישורים הבאים תוכל למצוא הנחיות בנוגע לחסימת קבצי עוגיות בדפדפני אינטרנט נפוצים:

לידיעתך, אנו משתמשים ב- Google Analytics כספקית שירות המבצעת עבורנו ניתוחים של פעילויות המשתמשים באתר, לרבות באמצעות שימוש בקבצי עוגיות. Google מספקת תוסף לדפדפן המאפשר למשתמשים לבטל את המעקב על ידי Google Analytics בכלל האתרים בהם המשתמש גולש, ואשר ניתן להורדה כאן: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

הנך רשאי לבטל את הסכמתך לקבלת פרסומות מבוססות-עניין במכשירך, באמצעות הלינקים הבאים: www.aboutads.info/choices/ ,www.networkadvertising.org/choices/ ו-preferences-mgr.truste.com/. אם ברצונך לבטל את הסכמתך לקבלת פרסומות מבוססות-עניין במכשיר הנייד שלך, אנא עיין במידע על העדפות הפרסום ב-support.apple.com  עבור מכשירי iOS או support.google.com עבור מכשירי Android.

 

 1. ספקי שירות חיצוניים

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף כמפורט לעיל. אנו עושים מאמצים סבירים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי.

בבילון נעזרת בשירותים של ספקי שירות חיצוניים. ייתכן ומידע אישי שלך יועבר לרשות ספקי השירות החיצוניים, אך זאת לצורך אספקת השירותים לבבילון בלבד. כמו כן, ספקי השירות החיצוניים נדרשים לעמוד בהוראות החוק הרלוונטיות החלות ביחס לעיבוד מידע אישי. ספקי השירות החיצוניים עלולים להיות ממוקמים באזורי שיפוט שונים מאזור השיפוט שלך, וייתכן שהחוק החל באזור השיפוט של ספקי השירות החיצוניים מספק הגנה פחותה על מידע אישי מזו שבאזור השיפוט שלך, אולם אנו נשתמש רק בספקי שירות שיכולים לספק אמצעי הגנה נאותים בכדי להבטיח כי המידע האישי שלך מאוחסן ומטופל בצורה מאובטחת, וזאת בהתאם לדרישות הדין הרלוונטי.

ספקי השירות החיצוניים של בבילון כוללים, בין היתר, את סוגי השירותים הבאים:

אנו נשתף מידע עם ספקי שירות רלוונטיים כדי להגיב למקרי חירום בפארקים שלנו או לאירועים המשפיעים על בטיחות המבקרים והצוות בסניפי החברה.

 

 1. אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

קישורים מסוימים בשירותים שלנו (לרבות באתר ובאפליקציה) יאפשרו לך לעזוב את האתר ו/או האפליקציה ולהיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים לחברה. בין היתר, ייתכן שאתרים אלו של צדדים שלישיים ישלחו קבצי עוגיות (ראה הגדרה לעיל) לדפדפן שלך, וכך ישיגו מידע אישי אודותיך.

אנו עושים מאמצים סבירים על מנת שהקישורים באתר ובאפליקציה יובילו אותך לאתרים או שירותים אמינים אשר החברה בחרה להציג באתר אך ורק לנוחיות המשתמשים. עם זאת, יובהר כי החברה אינה אחראית לשימושך בקישורים אלה, ואינה קשורה לאתרים או שירותים אלה ו/או למדיניות הפרטיות של השירותים של אתרים אלה. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים ו/או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנם באחריותך הבלעדית. הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר או כתוצאה משימושך בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה (לרבות ביחס לשימוש ולגילוי של מידע אישי שלך על ידי צדדים שלישיים אלו).

רוב האתרים והשירותים כאמור מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, המסדירים את השימוש בהם (מדובר במדיניות פרטיות שונה ממדיניות פרטיות זו לגבי השימוש והגילוי של מידע אישי שלך על ידך לאתרים של צדדים שלישיים אלו). תמיד רצוי לקרוא מסמכים כאלה בעיון לפני השימוש באתרים אלה ובשירותיהם, בין היתר, על מנת לדעת איזה סוג של מידע הם אוספים.

 

 1. דיוור ישיר, דבר פרסומת ושליחת הודעות

הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטי הקשר שנמסרו לנו מרצונך (כולל, בין היתר, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון) כדי שניידע אותך אודות שירותי החברה וכן כדי לספק לך מסרים שונים, לרבות מסרים פרסומיים הקשורים למוצרים ולשירותים הנוכחיים ו/או העתידיים שלנו, מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982), הטבות ומסרים אודות שירותים של צדדים שלישיים שהינם שותפים עסקיים של החברה, אשר יועברו אליך באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, הודעות פוש, או בכל אופן מקוון אחר.

באפשרותך לחזור בך מהסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת marketing@babylonpark.co.il או באמצעות מילוי אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך. הינך מאשר כי החברה הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל דברי פרסומת כאמור. כמו כן, אתה יכול לבטל את האפשרות לקבל הודעות פוש מאיתנו באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלך או באמצעות שינוי ההגדרות במערכת ההפעלה של המכשיר ממנו אתה משתמש באתר ו/או באפליקציה.

 

 1. לכמה זמן אנחנו שומרים על המידע האישי שלך?

ככלל, אנו שומרים את המידע האישי שלך כל עוד בבעלותך חשבון פעיל, וכל עוד מידע זה רלוונטי ומשמש למטרה שלשמה הוא נאסף במקור או ככל שמותר לנו על פי דין. שים לב כי מידע שאינו אישי יישמר על ידינו ללא מגבלה ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי. ייתכן ונצטרך לשמור מידע אישי אודותיך לתקופה ארוכה יותר במקרה של תביעה משפטית או אם אנו נדרשים לכך על פי כל דין.

מידע אנונימי או אגרגטיבי אשר הופק מהשימוש שלך באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים יכול שיישמר בשרתים שלנו ללא מגבלת זמן ונוכל לעשות בו שימוש ללא מגבלה.

 

 1. ספקי שירותי סליקה

אתה רשאי לבצע תשלומים באתר ו/או באפליקציה באמצעות ספקי שירותי סליקה (כמפורט בתנאי השימוש), המאפשרים למשתמשים לבצע תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש באמצעי תשלום מסוימים (למשל, פרטי כרטיס האשראי או חשבון הבנק שלך). שים לב כי מידע שייאסף כחלק מהליך סליקת התשלומים אינו נשמר על ידי החברה, אלא בידי ספק שירותי הסליקה הרלוונטי בלבד. מובהר בזאת כי שימושך בתשלום באמצעות ספקי שירותי הסליקה מחייב אותך לעמוד בהוראות התנאים של ספקי שירותי הסליקה הרלוונטי, לרבות בעניין מגבלות גיל המשתמש, וכי שימושך בשירותי הסליקה הנו באחריותך בלבד על כל המשתמע מכך. בטרם שימושך בשירותי הסליקה, אנא קרא את התנאים, לרבות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, מובהר בזאת כי החברה אינה משויכת ואינה מקושרת לספקי שירותי הסליקה, כי הם קבלנים עצמאיים, וכי עובדי או שלוחי החברה או ספקיה אינם אחראים למעשים או למחדלים של ספקי שירותי הסליקה. השימוש בספקי שירותי הסליקה הנו באחריותך בלבד והנך מאשר שאתה נוטל על עצמך את הסיכונים בביצוע עסקאות כלשהן באמצעות ספקי שירותי הסליקה.

 

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשים כי תשוב ותבקר בדף זה מעת לעת. אנו נודיע לכלל המשתמשים באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר ו/או באפליקציה ו/או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים כאמור, ככל שנמסרה לנו, במסגרת השימוש בשירותים. שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף חמישה (5) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר ו/או באפליקציה שלנו או נשלחה בדואר אלקטרוני ככל שהדבר רלוונטי, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש בשירותינו לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.

 

 1. שאלות ודיווח על פגיעה בפרטיותך

אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם אתה סבור שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירותינו, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל: marketing@babylonpark.co.il.